Døgnvakt 93043650

Det finnes mange alternativer til ordninger ved gravferd

Man kan fritt velge kistebegravelse eller kremasjon (bisettelse). Noen ønsker også askespredning etter kremasjon.

Den mest brukte er Den Norske Kirkes ordning. Alle som er medlem i Den Norske Kirke har rett til kirkelig medvirkning, men dette er ingen plikt. Velger man en slik seremoni må man da følge kirkens liturgi for gravferd/bisettelse. Det innebærer at det er en prest som leder seremonien. Pårørende har mulighet til å holde minnetale selv eller at presten gjør det. Det skal brukes fire felles-salmer. I tillegg er det mulig å bruke andre musikkinnslag (sang eller instrumentsolo). CD-musikk forsøkes unngått da de færreste kirker har lydanlegg som er bra nok.

Selv om de fleste ønsker en seremoni av et eller annet slag ved en gravferd, er det ingen lov som påbyr dette. Det er altså fullt mulig å begrave/kremere et menneske uten at det er noen seremoni knyttet til det.

Det er ikke nødvendig å være tilsluttet noen organisasjon for å få gjennomført en ikke-kirkelig gravferd. Human-Etisk Forbund har utarbeidet et opplegg med forslag til sang, musikk og eksempler på taler. Forbundets tillitsmenn deltar ved slike anledninger. Se Human-Etisk Forbund sine nettsider- www.human.no

Alle kommuner har plikt til å ha et seremonirom som kan brukes som aternativ til kirken.

Livssynsnøytal seremoni er noe som har kommet i den senere tid. Da står man helt fritt til å legge opp avskjedsseremonien ut i fra egne eller avdødes ønsker. Ofte er det da en slektning, nære venner, kollegaer eller en representant fra begravelsesbyrået som leder seremonien.

Videre finnes det mange trossamfunn som har sine egne ritualer ved gravferd. Det er hver enkelts rett å bestemme hvilken seremonitype som skal brukes.

Det er anledning å søke om askespredning. Dette gjøres hos fylkesmannen i ditt fylke. På fylkesmannens nettsider finner du skjemaet som må fylles ut samt regler for askespredning.


Gangen i en kirkelig begravelse:

1. Eventuelt inngangsmusikk av organist (starter ca. 20 min. før seremonien begynner)
2. Klokkene ringer, og presten kommer frem for å håndhilse på de nærmeste pårørende
3. Preludium av organisten, eventuelt solist
4. 1. salme
5. Hilsen og bønn
6. Minnetale
7. Kransepåleggelse og opplesing av blomsterhilsener
8. Tekstlesing
9. 2. salme
10. Andakt
11. 3. salme
12. Eventuelt solistinnslag
13. Båren blir båret ut av seks personer fra familie/venner under postludium
14. Kisten settes på bårevogn ved foten av kirketrappen og føres ned til graven av de som bærer.
15. Kirkeklokkene "klemter" når gravfølget er på vei til gravstedet

Ved ankomst graven:

1. 1. vers av 4. salme
2. Tekstlesing
3. Bønn
4. Jordpåkastelse  (Senking av kisten kan skje enten før eller etter jordpåkastelsen. Noen få steder blir senking utelatt.)
5. Velsignelse
6. Siste vers(ene) av 4. salme
7. Klokkene ringer 3 x 3 slag
8. Kondolanser til pårørende. (Om kondolanser ikke er ønskelig, kan man skrive dette i dødsannonsen.)
9. Kisten blir stående på gravstedet til gravfølget har forlatt kirkegårdenGangen i en kirkelig bisettelse:


1. Eventuelt inngangsmusikk av organist (starter ca. 20 min. før seremonien begynner)
2. Klokkene ringer, og presten kommer frem for å håndhilse på de nærmeste pårørende
3. Preludium av organisten, eventuelt solist
4. 1. salme
5. Hilsen og bønn
6. Minnetale
7. Kransepåleggelse og opplesing av blomsterhilsener
8. Tekstlesing
9. 2. salme
10. Andakt
11. Tekstlesing
12. Bønn
13. Jordpåkastelse
14. Velsignelse
15. Klokkene ringer 3x3 slag
16. 3. salme
17. Eventuelt solistinnslag
18. Båren blir båret ut av seks personer fra familie/venner under postludium
19. Kirkeklokkene "klemter"
20. Gravfølget ankommer bårebilen og kisten settes inn i bilen
21. Bilen kjører sakte avsted etter kort tid. Blomster fra de nærmeste følger med båren til krematoriet. Resten av blomstene bæres gjerne ned til gravstedet.
22. Kondolanser til pårørende. (Om kondolanser ikke er ønskelig, kan man skrive dette i dødsannonsen.)
23. Urnen kommer normalt tilbake til kirkegården 2 - 3 uker etter bisettelsen. Kirkekontoret tar da kontakt med pårørende for avtale om urnenedsettelse på gravstedet.

Midtfylket Begravelsesbyrå AS
post@midtfylketbegravelse.no  -  www.midtfylketbegravelse.no